Gemeenschappelijk mededeling van de FOD Mobiliteit en de FOD Financiën over de nieuwe inschrijving v

1) De landbouwtrekkers die binnen het wettelijk kader van de vrijstelling van accijnzen worden gebruikt voor beroepswerkzaamheden in verband met de exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur (artikel 429, § 2, i) van de programmawet van 27 oktober 2004, zullen een rode kentekenplaat krijgen. Het doel van deze kentekenplaat is om de visuele controle door de politie, door de controleurs van de douane en accijnzen en van de FOD Mobiliteit en Vervoer sterk te verbeteren.

Deze kentekenplaat zal worden toegekend op basis van een vergunning afgegeven door de FOD Financiën (vergunning energieproducten en elektriciteit) die de houder toelaat om te genieten van het gebruik van rode gasolie, alsook op basis van een specifieke aanvraag bij de DIV voor de (her)inschrijving van de betrokken tractor teneinde te genieten van de vrijstelling van accijnzen op de brandstof (indien de aanvrager beslist om de tractor uitsluitend in te zetten voor niet-landbouwactiviteiten en daarom bij de DIV geen melding maakt van de vergunning van Financiën die hij bezit, dan zal de tractor worden ingeschreven met een gewone kentekenplaat en zal deze niet mogen rijden op rode gasolie).
Indien deze voertuigen zijn ingeschreven met een rode kentekenplaat, mogen ze de van de accijns vrijgestelde rode gasolie gebruiken. Zij die houder zijn van een vergunning van Financiën en die activiteiten wensen uit te oefenen die niet verbonden zijn aan een landbouwexploitatie, meer bepaald het ongeregeld vervoer voor rekening van derden, mogen het voordeel van de rode gasolie (voor wat de kleur betreft) en van de rode kentekenplaat behouden, maar zullen in dat geval de bijkomende accijnzen voor dit vervoer moeten betalen. In dit geval bedraagt de aanvullende accijns momenteel 21 EUR per 1000 liter; wanneer de regelgeving op de technische keuring echter zal zijn gewijzigd en alle tractoren die voor andere doeleinden dan voor de land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur worden gebruikt, onderworpen zullen zijn aan de periodieke technische keuring, zal de te betalen aanvullende accijns, volgens het momenteel van kracht zijnde tarief 427,6880 EUR per 1000 liter bedragen.
Zij zullen ook worden onderworpen aan een periodieke technische keuring (zie hieronder) en zullen houder moeten zijn van een rijbewijs C (en van een vervoersvergunning indien zij vervoer voor rekening van derden doen). Zij zullen dit voornemen op hun aanvraag voor vergunning energieproducten en elektriciteit (zie hoger) moeten vermelden.
2) de landbouwtrekkers die buiten beroepswerkzaamheden in verband met een exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur worden gebruikt, en die vooral voor het vervoer voor rekening van derden of door bouwondernemers worden ingezet, zullen een traditionele witte kentekenplaat krijgen. Zij zullen witte gasolie moeten gebruiken. Op deze gasolie is een belasting verschuldigd van 427,6880 EUR per 1000 liter.

Opm.: het vervoer (zelfs van landbouwproducten) uitgevoerd door een landbouwondernemer buiten elk landbouwondernemingscontract zal onder deze tweede categorie vallen.
De bestuurders zullen bovendien houder moeten zijn van het rijbewijs van categorie C en een vervoersvergunning moeten hebben (indien zij vervoer voor rekening van derden doen).
3) de landbouwtrekkers, met uitzondering van de trekkers uitsluitend gebruikt in verband met een exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur, zullen een jaarlijkse technische keuring moeten laten uitvoeren, wat een meerwaarde is voor de verkeersveiligheid. Deze TK is uitvoerbaar en testen hiervoor zullen begin april in de TK-instellingen starten. Deze TK bestaat al voor de landbouwtrekkers na de eerste inschrijving en in geval van doorverkoop. Deze keuring zou periodiek worden. Deze periodieke TK zou vóór het einde van dit jaar van kracht moeten worden.
Een gevolg van deze situatie is voor de landbouwtrekkers het automatische wegvallen (krachtens de fiscale regelgeving) van de mogelijkheid om de aan 21% promille belaste rode gasolie te gebruiken in het raam van vervoersactiviteiten voor rekening van derden. Dit geldt ook voor de gemeenten die een landbouwtrekker gebruiken voor hun eigen noden of voor een privépersoon die zijn hout voor eigen rekening gaat halen en die daarbij de openbare weg gebruikt. Even eraan herinneren dat het pas op de inwerkingtredingsdatum van de verplichting tot onderwerping aan de technische keuring is, dat het accijnstarief van 21 EUR per 1000 liter, dat momenteel wordt toegepast op landbouwtrekkers die niet aan de periodieke technische keuring zijn onderworpen, zal verdwijnen.
Herhaling van bepaalde voorwaarden
De landbouwtrekkers die binnen het wettelijk kader van de vrijstelling van accijnzen worden gebruikt voor beroepswerkzaamheden in verband met de exploitatie van land- en bosbouw, van horti- of piscicultuur (artikel 429, § 2, i) van de programmawet van 27 oktober 2004) zullen occasioneel nog mogen worden ingezet voor andere dan de hogervermelde activiteiten (en dus mogen werken in de transportsector) en dit met behoud van de kentekenplaat voor landbouwvoertuigen (G) in zoverre
- zij hun voornemen dienaangaande op het aanvraagformulier voor "de vergunning energieproducten en elektriciteit", die aan de Administratie der Douane en Accijnzen is bezorgd, hebben vermeld;
- zij voor deze werkzaamheden de bijkomende accijnzen voor de "witte" gasolie betalen, en dit ofwel volgens het momenteel geldende tarief - het accijnstarief van 427,6880 EUR per 1000 liter;
- zij hun tractoren periodiek technisch laten keuren (van toepassing vanaf tweede helft 2013);
- zij houder zijn van een rijbewijs voor categorie C (naargelang van de massa van de voertuigen) en van een vervoersvergunning (in geval van vervoer voor rekening van derden).
- Kentekenplaat voor landbouwvoertuigen
- De kentekenplaat "G" (rode diesel) zal worden toegekend bij een gewone aanvraag tot inschrijving;
- Deze kentekenplaat zal vanaf 1 juni 2013 voor elke nieuwe inschrijving worden afgegeven. Dit is de voorziene begindatum die afhangt van de bekendmakingsdatum van de besluiten die van kracht zullen worden 10 werkdagen na deze datum. Een planning zal worden voorzien voor de regularisatie van de vóór deze datum ingeschreven tractoren. Na afloop van de regularisatieperiode (vermoedelijk op 1 januari 2015) zal de vrijstelling van accijnzen voor de landbouwtrekkers afhangen van het bezit van een kentekenplaat "G";
- Enkel en alleen de officiële kentekenplaat achteraan, onder het gewone formaat (51,5 cm/11cm) zal worden voorzien. Een reproductie, in rode kleur (RAL 3020) zal op de kosten van de gebruiker op de voorkant van de tractor worden aangebracht;
- Een plaat met kleinere metingen zal slechts uitzonderlijk en mits voorlegging van de benodigde stukken (bijv. foto) die aantonen dat een gewone kentekenplaat niet zou kunnen worden geplaatst, worden toegestaan.


Deel dit artikel