Bedrag ecologiepremie eruo 6 voertuigen verhoogd

Bedrag ecologiepremie euro 6-voertuigen verhoogd
De Vlaamse regering heeft beslist om het bedrag van de ecologiepremie voor investeringen in euro 6-voertuigen op te trekken tot 2.100 euro per voertuig voor kleine en middelgrote ondernemingen en tot 1.500 euro voor grote ondernemingen. Deze verhoging kwam er na inspanningen van TLV bij de Vlaamse overheid om de subsidies te verhogen.

De premie wordt toegekend tot 1 januari 2014.Van dan af moeten alle nieuwe zware voertuigen standaard uitgerust worden met een Euro 6-motor. Net zoals in het verleden moet de aanvraag gebeuren vooraleer de investering te starten.
De aanvraag gebeurt online via www.agentschapondernemen.be/themas/ecologiepremie (en dan doorklikken op “Ecologiepremie – Plus”). Wanneer u via de webapplicatie een subsidieaanvraag gestart heeft, moet u deze binnen de 15 kalenderdagen finaliseren anders wordt de aanvraag nietig.
De indieningsdatum van de subsidieaanvraag is de datum waarop het Agentschap Ondernemen de aanvraag ontvangt. Dit is bij de finalisatie van de steunaanvraag via de webapplicatie. Indien er bijkomende stavingstukken vereist zijn dan dienen deze binnen een termijn van 30 kalenderdagen na indiening van de aanvraag worden ingezonden op het adres van het Agentschap Ondernemen te Brussel.
De start van de investeringen is de datum van de eerste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van de afsluiting van de leasingovereenkomst. De beëindiging van de investeringen is de datum van de laatste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van afsluiting van de leasingovereenkomst.
De investeringen moeten starten binnen 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de steun en dienen binnen een termijn van 3 jaar na! de beslissingsdatum beëindigd te zijn.
De aanvragen tot uitbetaling moeten ingediend worden binnen zes maanden na het beëindigen van de investeringen. Als de investeringen al voor de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie beëindigd werden, moeten de aanvragen tot uitbetaling ingediend worden binnen 6 maanden na de beslissing tot toekenning van de ecologiepremie.
De steun wordt in drie schijven uitbetaald (ten vroegste één maand na de beslissing tot toekenning):
1. Een eerste schijf (30 %) na de start van de investering (datum eerste factuur);
2. Een tweede schijf (30 %) nadat 60% van de investeringen zijn gerealiseerd;
3. Een derde schijf (40 %) na beëindiging van de investeringen en na controle van het dossier.
De uitbetaling van een schijf dient via de webapplicatie te worden aangevraagd.
De investeringen moeten gedurende 5 jaar door de onderneming geëxploiteerd worden en behouden blijven.Deze termijn gaat in vanaf de beëindiging van de investeringen. Wanneer de investeringen worden gerealiseerd door een patrimoniumvennootschap die behoort tot dezelfde groep als de steunaanvragende onderneming geldt deze behoudsverplichting uit hoofde van de patrimoniumvennootschap.

Deel dit artikel